ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(VOLKSWAGEN KONSZERNHEZ TARTOZÓ MÁRKÁK)

Örömmel vesszük érdeklődését a SPIRIT AUTO Kft. és az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről. SPIRIT AUTO Kft. a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a SPIRIT AUTO Kft., az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön jogait adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint SPIRIT AUTO Kft. adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez a Tájékoztató csak a https://www.spiritauto.hu/kaposvar honlapra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és a SPIRIT AUTO Kft. nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a(z) SPIRIT AUTO Kft.  az Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkakereskedője és márkaszervize, a Das WeltAuto hálózat tagja.

Elérhetőségeink a következők:
cím: 7400 Kaposvár, Árpád utca 37-39.
e-mail cím: [email protected]

Adatkezelő kapcsolattartója: név: Gerzsenyi Gábor, email: [email protected], telefon: 0682529-560

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a SPIRIT AUTO Kft. mellett az alábbiakban leírt esetekben a gépjármű gyártója és a gépjármű magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. is kezelni fogja az Ön személyes adatait.

A Porsche Hungaria elérhetőségei az alábbiak:
Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

Adatkezelő kapcsolattartója: Drávecz Szilárd (email cím:  [email protected], telefon: +36 1 4515 159).
A Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/ weboldalon.

II. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Porsche Hungaria Kft. nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Az érintett bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett SPIRIT AUTO Kft. kapcsolattartójához intézett, a kapcsolattartó I. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet a SPIRIT AUTO Kft.-től személyes adatai kezeléséről. SPIRIT AUTO Kft. a megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be a SPIRIT AUTO Kft.-hez azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti a SPIRIT AUTO Kft.-nél az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. A SPIRIT AUTO Kft. a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. A SPIRIT AUTO Kft. a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint a SPIRIT AUTO Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Az érintett írásban vagy más módon kérheti a SPIRIT AUTO Kft.-től, hogy a SPIRIT AUTO Kft. által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). A SPIRIT AUTO Kft. a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

IV. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban a SPIRIT AUTO Kft. adatvédelmi kapcsolattartójánál. A SPIRIT AUTO Kft. adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

Amennyiben az érintett nem ért egyet a SPIRIT AUTO Kft. vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: [email protected]; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül a SPIRIT AUTO Kft.-hez elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy a SPIRIT AUTO Kft.  az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

V. Hogyan védjük a személyes adatokat?

A SPIRIT AUTO Kft. megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

A SPIRIT AUTO Kft. az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket a SPIRIT AUTO Kft. és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése a SPIRIT AUTO Kft., valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

A SPIRIT AUTO Kft. folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen Tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen Tájékoztató VIII. pontja szól.

VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

A SPIRIT AUTO Kft. a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. A SPIRIT AUTO Kft. fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VIII. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

A SPIRIT AUTO Kft. nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy a SPIRIT AUTO Kft.-nek különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VIII.1. Hatóságoknak való átadás

A SPIRIT AUTO Kft. jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VIII.2. Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a Porsche Holding GmbH, finanszírozók és a biztosítók számára

Gépjármű vásárlása, valamint szervizesemények kapcsán, az importőri/nagykereskedői szerepkört ellátó Porsche Hungaria Kft. folyamatainak, valamint szerződésben vállalt kötelezettségeinek vizsgálata, értékelése és ellenőrzése céljából az Adatkezelő hozzáférést biztosít a Porsche Holding GmbH (Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, tel.: 0662 4681-0, e-mail: [email protected]; www.porsche-holding.com) részére az informatikai rendszerben tárolt ügyféladatokhoz, úgy mint a természetes személy ügyfél nevéhez, címéhez (nem természetes személy ügyfél esetében az ügyfél nevéhez és székhelyének címéhez), valamint a gépjármű azonosító adataihoz a harmadik fél, a Porsche Holding GmbH jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) jogalappal. Az audit folyamatokhoz kapcsolódó adatkezelést a Porsche Holding GmbH önálló adatkezelőként végzi, az audit elvégzéséhez szükséges legkevesebb, szúrópróbaszerűen kiválasztott személyes adatokat kizárólag a fenti célból, a feltétlenül szükséges mértékben ismeri meg és kezeli, kizárólag az ebből a célból meghatalmazott munkavállalói és/vagy adatfeldolgozói által, és kizárólag a szükséges ideig, de legfeljebb 4 évig tárolja az audit dokumentáció részeként, amennyiben szükség mutatkozik a hozzáférésen túl az adatok rögzítésére is. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), ezért az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. További részletes tájékoztatás a Porsche Hungaria Kft-től, illetve a Porsche Holding GmbH-tól kérhető.

VIII.3. Átadás adatfeldolgozóknak

A SPIRIT AUTO Kft. a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek a SPIRIT AUTO Kft. megbízásából tevékenykednek. A SPIRIT AUTO Kft. által alkalmazott adatfeldolgozók listáját a jelen Tájékoztató végén található táblázat felsorolja, és Adatfeldolgozó ezt a listát folyamatosan aktualizálja, és honlapján elérhetővé teszi. Így Ön mindenkor ellenőrizni tudja, hogy mely adatfeldolgozókhoz kerülhetnek továbbításra személyes adatai.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben a SPIRIT AUTO Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére egyes szerviz-tevékenységek (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása) vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség) kerülhet sor. Továbbá, a Porsche Hungaria Kft. adatfeldolgozóként jár el, amikor a Porsche Hungaria Kft. által biztosított IT és marketing szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk részére, az Ön magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

 1. a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási szolgáltatást kíván igénybe venni);
 2. amennyiben a SPIRIT AUTO Kft. jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
 3. ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti a SPIRIT AUTO Kft.-t bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

IX.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

IX.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkával kapcsolatos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

IX.1.2. Gépjármű-vásárlás

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk, a gépjármű adásvételi szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak személyazonosságát két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását rögzíti. A tanúk személyes adatait a SPIRIT AUTO Kft. a szerződésre irányadó megőrzési ideig tárolja, azokat kizárólag a szerződéssel összefüggő célra használhatja fel. 

IX.1.3. Szerviz-esemény

Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatást vesz igénybe a SPIRIT AUTO Kft.-nél, a szervizmunkalapon megadott adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és gépjárműve adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat a szolgáltatás teljesítéséből követően keletkező esetleges követelések elévülési ideje alatt (ideértve garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb három évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.4. Tartozék- és alkatrészvásárlás

Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol és a fizetés során számlát igényel, a számlán szereplő adatait (név, lakcím) kezeljük.

Az adatkezelés célja a számlázás.

Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig)  kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.2. A SPIRIT AUTO Kft.-nek érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

IX.2.1. Visszahívási akciók

A Volkswagen Konszern által forgalmazott márkákat érintő visszahívási akciók során az érintett gépjármű alvázszáma alapján a Porsche Hungaria Kft. megkísérli azonosítani az érintett gépjármű tulajdonosait. Amennyiben Ön egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosa, de adatai a Porsche Hungaria Kft. adatbázisaiban nem szerepelnek, úgy a Porsche Hungaria Kft. a mindenkori illetékes hatóságtól (jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az Ön adatait.

Az adatkezelés indoka a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az Ön biztonsága érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: a visszahívás okából fakadóan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje, de legfeljebb 10 év.

IX.2.2. Motorcsere

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Porsche Hungaria Kft. jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év

IX.2.3. Ügyél-elégedettség mérése

Az új autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a márka szerinti gyártónak, amely esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé.

Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

IX.2.4. Szerződésen kívüli károkozás

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt a SPIRIT AUTO Kft. számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vagy a kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz, a SPIRIT AUTO Kft. a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

IX.2.5. Bírság továbbszámlázása, biztosítási ügyintézés, hatósági megkeresés

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ezekben az esetekben a szükséges, a bérleti szerződés megkötése illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használata során a hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a SPIRIT AUTO Kft.-t, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) a hatóságnak átadjuk.

IX.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

A SPIRIT AUTO Kft. az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli, kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy a SPIRIT AUTO Kft.:

 1. az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;
 2. az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra);
 3. a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;
 4. az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;
 5. az érintettek a SPIRIT AUTO Kft.-nél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;
 6. az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

IX.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

A SPIRIT AUTO Kft. az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az érintettről a SPIRIT AUTO Kft.-nél rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az érintett személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.

Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

IX.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben az érintett hozzájárul a SPIRIT AUTO Kft. adatkezeléséhez az új termékek, szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, a SPIRIT AUTO Kft. érintett adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja.

IX.3.4. Piackutatás

A SPIRIT AUTO Kft. külön, és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a fogyasztói szokásaik megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. A SPIRIT AUTO Kft. a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el a SPIRIT AUTO Kft.

IX.3.5. Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén az Ön nevén, lakcímén, telefonszámán és e-mail címén kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen Tájékoztató VII.2.5. pontját).

IX.3.6. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén a SPIRIT AUTO Kft. a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában a SPIRIT AUTO Kft. a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. A SPIRIT AUTO Kft. a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

IX.3.7. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat a SPIRIT AUTO Kft. egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

X. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

XI. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat a SPIRIT AUTO Kft. illetékes munkavállalói, valamint  jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

25.05.2018
SPIRIT AUTO Kft.

7400 Kaposvár, Árpád u. 37-39.

 

SPIRIT AUTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Személyes adatok védelmére vonatkozó
adatvédelmi szabályzata

Bevezető, Fogalmak

A SPIRIT AUTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7400 Kaposvár, Árpád utca 37-39., elektronikus levelezési cím: [email protected], adószám: 24306740-2-14; továbbiakban: "Adatkezelő") adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, adatfeldolgozóként az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A jelen Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint az egyéb releváns jogszabályok rendelkezéseit. Az Adatkezelő a GDPR 30. cikke alapján az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának vezetésére köteles, amely kötelezettségének a jelen Szabályzat vezetésével, illetőleg szükség esetén módosításával tesz eleget.

 

Fogalmak:

 • Adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi,
 • Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott;

Weboldal: a https://www.spiritauto.hu/ portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

Közösségi oldal: https://www.facebook.com/spiritauto/ linken elérhető oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.

 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése, vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés; - Adatvédelmi incidens fogalma a GDPR alkalmazását követően: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
 • Hatóság:  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Elérhetősége: [email protected], +36-1-3911400
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez,
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,
 • Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
 • Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő - az érintett hozzájárulását követően - személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;
 • regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása az adatkezelő részére
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Ekertv: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • GDPR:  az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendelete
 • Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Levéltári törvény az 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
 • Marketingtörvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
 • Mt. a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • Ptk. a 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
 • Személy és Vagyonvédelmi Törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Az itt meg nem határozott fogalmakat az Infotv., a GDPR és a felsorolt jogszabályok szerint kell értelmezni.

Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a Porsche Holding GmbH, finanszírozók és a biztosítók számára

Gépjármű vásárlása, valamint szervizesemények kapcsán, az importőri/nagykereskedői szerepkört ellátó Porsche Hungaria Kft. folyamatainak, valamint szerződésben vállalt kötelezettségeinek vizsgálata, értékelése és ellenőrzése céljából az Adatkezelő hozzáférést biztosít a Porsche Holding GmbH (Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, tel.: 0662 4681-0, e-mail: [email protected]; www.porsche-holding.com) részére az informatikai rendszerben tárolt ügyféladatokhoz, úgy mint a természetes személy ügyfél nevéhez, címéhez (nem természetes személy ügyfél esetében az ügyfél nevéhez és székhelyének címéhez), valamint a gépjármű azonosító adataihoz a harmadik fél, a Porsche Holding GmbH jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) jogalappal. Az audit folyamatokhoz kapcsolódó adatkezelést a Porsche Holding GmbH önálló adatkezelőként végzi, az audit elvégzéséhez szükséges legkevesebb, szúrópróbaszerűen kiválasztott személyes adatokat kizárólag a fenti célból, a feltétlenül szükséges mértékben ismeri meg és kezeli, kizárólag az ebből a célból meghatalmazott munkavállalói és/vagy adatfeldolgozói által, és kizárólag a szükséges ideig, de legfeljebb 4 évig tárolja az audit dokumentáció részeként, amennyiben szükség mutatkozik a hozzáférésen túl az adatok rögzítésére is. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), ezért az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. További részletes tájékoztatás a Porsche Hungaria Kft-től, illetve a Porsche Holding GmbH-tól kérhető.

Átadás adatfeldolgozóknak

Társaságunk a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek Társaságunk megbízásából tevékenykednek. A Társaságunk által alkalmazott adatfeldolgozók listáját a jelen Tájékoztató mellékletét képező  táblázat felsorolja, és ezt a listát folyamatosan aktualizálja, és honlapján elérhetővé teszi. Így Ön mindenkor ellenőrizni tudja, hogy mely adatfeldolgozókhoz kerülhetnek továbbításra személyes adatai.

A mellékletben meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes Adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Az Adatkezelő rendszeresen ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben Társaságunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére egyes szerviz-tevékenységek (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása) vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség) kerülhet sor. Továbbá, a Porsche Hungaria Kft. adatfeldolgozóként jár el, amikor a Porsche Hungaria Kft. által biztosított IT és marketing szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk részére, az Ön magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A SPIRIT AUTO Kft. a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek adatait az alábbi elvek betartása mentén tartja nyilván:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
 • célhoz kötöttség
 • adattakarékosság
 • pontosság
 • korlátozott tárolhatóság
 • integritás és bizalmas jelleg
 • elszámoltathatóság

 

 1. Az adatkezelés jogalapjai

A SPIRIT AUTO Kft. a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek adatait az alábbi elvek betartása mentén tartja nyilván:

 • az érintett hozzájárulása;
 • szerződéskötés
 • jogi kötelezettség teljesítése
 • létfontosságú érdek
 • közérdekű adatkezelés
 • jog, jogos érdek, érdekmérlegelés

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés 
 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell.

Az adatkezelés célja

A vállalkozás az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. kereskedelmi tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 3. munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
 4. szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 5. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 6. vagyonvédelem, személyi biztonság;
 7. törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából.

Az adatkezelés időtartama
Általánosságban:

 • A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
 • A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
 • Pályázati projektek elszámolásához kapcsolódó adatok megőrzése a támogatási szerződésben meghatározott időtartam.

Különleges esetekre vonatkozóan a jelen szabályzat végén található összefoglaló táblázat szerint, mely tartalmazza a kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és a megőrzési időt is.

Az érintettek jogai
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 1. hozzáférés joga
 2. a helyesbítés joga
 3. a törléshez való joga
 4. az adat kezelésének korlátozásához való joga
 5. a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 6. az adathordozhatósághoz való joga
 7. tiltakozáshoz való joga

Az érintettek tájékoztatásának folyamata
A SPIRIT AUTO Kft., mint adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más megfelelő módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 • Személyes adatok gyűjtése közvetlenül az érintettektől:

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, akkor a személyes adatok megszerzésének időpontjában az alábbi információkról tájékoztatjuk az érintetteket:

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. ha az adatkezelés egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a harmadik fél jogos érdekei;
 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

A tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4.  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 

 • Álláshirdetésekre jelentkezők Személyes Adatai (elutasított és el nem bírált jelentkezők)

Jogalap: Az Adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) (a) és  (f)), az alábbiakban meghatározottak szerint:

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus vagy papír alapon).

Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.

A kezelt adatok köre és célja: név azonosítás szül. hely, idő azonosítás megpályázott pozíció neve jelentkezés beazonosításához szükséges különleges adat, pl. egészségügyi adat különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat tapasztalatok – pozíció leírása pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat iskolai végzettség pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv ismeret csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges

Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Érintett az álláspályázat szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikus, de nem kizárólagosan elektronikus úton, weboldalon keresztül történő regisztrációval (lásd külön adatkezelésként), vagy e-mailen keresztül történő adatmegküldéssel történik.

b. Amennyiben a weboldalon keresztül történik a jelentkezés, úgy a megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

c. Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.

d. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben teszt kitöltésével folytatódik.

e. A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.

f. Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott (pl. a weboldalon keresztül).

g. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

Az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel a SPIRIT AUTO Kft. felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

 

 • Munkavállalók Személyes Adatai (jelenlegi munkavállalók)

(a) Az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) (b));

(b) Az Adatkezelés a Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) (c)), ahol a jogi kötelezettség a Munka Törvénykönyvének 51(4) szakaszán, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény első mellékletének 3. pontján, az egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII törvény 79(1), 80(1) szakaszán, valamint a társadalombiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXX törvény 46(2) szakaszán alapul;

(c) Az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) (f)).

 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.

Kezelt adatok köre munkaviszony esetén:

 családi és utónév,  születési hely, születési idő,  anyja neve,  lakcím,  adóazonosító jel,  TAJ szám,  a végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma,  FEOR szám,  biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése,  biztosítás szünetelésének időtartama, heti munkaidő,  bruttó személyi bér,  nettó személyi bér,  bankszámlaszám,  személyazonosító igazolvány száma,  telefonszám,  e-mail cím, érintett személyes képmása,  idegen nyelv tudása,  munkakör, munkaköri leírás,  vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő ,  fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés,  büntetett előélet,  fizetési fokozat,  tudományos kutatás (publikáció),  művészeti alkotói tevékenység,  munkában töltött idő,  munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok , kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek

 

Kezelt adatok köre egyszerűsített foglalkoztatás esetén:  családi és utónév, születési hely,  születési idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám,  egyszerűsített munka jellege, munkakör megnevezése,  munkaviszony kezdete és megszűnésének napja,  alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként), rendes munkaidő,  bruttó személyi alapbér, nettó személyi alapbér,  bankszámlaszám,  munkavégzés helye

 

Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén:  családi és utónév,  születési hely,  születési idő,  anyja neve,  lakcím,  adóazonosító jel,  TAJ szám,  jogviszony kezdete,  FEOR szám,  biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése,  biztosítás szünetelésének időtartama,  heti munkaidő,  bruttó megbízási díj , nettó megbízási díj,  bankszámlaszám,  munkavégzés helye

Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.

b. Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.

c. A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.

d. Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.

Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.

Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.

Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.

 

A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy személyes adatait a munkaviszonyból eredő adó-, járulék- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében – a törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó (könyvelő) számára átadhatja.

Tájékoztatás a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszközök alkalmazásáról:

A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy a munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzésére, az alábbi technikai eszközöket alkalmazza:

Személyi ellenőrzés

A munkáltató – vagy megbízásából a vagyonvédelmi szolgáltató – jogosult a munkahelyre belépő, vagy onnan kilépő munkavállalót csomag bemutatására, a tervezett intézkedése okának és céljának közlése mellett felhívni, ha

a., megalapozottan feltehető, hogy az érintett bűncselekményből, vagy szabálysértésből származó olyan dolgot tart magánál, amelynek őrzése a vagyonőrnek szerződésből fakadó kötelezettsége;

b., e dolgot a felszólítás ellenére sem adja át; és

c., az intézkedés a jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása érdekében szükséges.

E célból motozás alkalmazható. A motozást csak a megmotozottal azonos nemű végezheti, és a motozásnál csak egy ilyen személy lehet jelen. E rendelkezés nem vonatkozik a motozásnál közreműködő orvosra.

Tájékoztatás a telefonhasználat ellenőrzéséről

A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti. A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra használta. Ez esetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.

Tájékoztatás a céges gépkocsihasználat ellenőrzéséről

Az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) (f)).

A kezelt Személyes Adatok köre és az adatkezelések célja:

 

 

SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI

ADATKEZELÉS CÉLJA

Szolgálati gépjárművet használó Munkavállalók útnyilvántartása, illetve GPS adatai (a jármű pillanatnyi helyzetének és sebességének megjelenítése térképen, jármű mozgásának megjelenítése visszamenőlegesen a térképen, a jármű mozgásának megjelenítése - indulási-érkezési pozíciók,
megtett kilométer, menetidő, állásidő,
átlagsebesség)
Egyes munkafolyamatok pontos megszervezése, meghatározott útvonalon közlekedő Munkavállaló helyzetének ellenőrzése (jogos érdek).
A munkáltató az útvonalak utólagos ellenőrzése, az indokolatlan kitérők kiszűrése, az üzemanyag –elszámoltatás és vagyonvédelmi célból jogosult a munkavállaló által használt gépkocsiban járműkövető rendszert alkalmazni.
Az Adatkezelés ideje: 5 év.
Magáncélú használat esetén, a Társaság lehetővé teszi azt, hogy a Munkavállaló a GPS nyomkövetést kikapcsolhassa, amennyiben a gépjárművet magáncélra kívánja használni.
Tájékoztatás a számítógép és internethasználat ellenőrzéséről

A munkáltató nem engedélyezi a munkavállaló részére a munkahelyi számítógép, levelezőrendszer és internet magáncélú használatát. A munkáltató jogosult a munkavállaló által használt vállalati számítógép, vállalati elektronikus postafiók ellenőrzésére és megfigyelésére. A munkavégzéssel össze nem férő fájlokat, tartalmakat a munkavállaló köteles a munkáltató felszólítására a számítógépről, illetve az elektronikus postafiókból törölni.
Tájékoztatás a munkaidőn kívüli magatartás korlátozásáról

Az Mt. 8. §. (2) bekezdése szerint „a munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely – különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján – közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének, vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló magatartása az Mt.  9. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint korlátozható. A korlátozásról a munkavállalót írásban előzetesen tájékoztatni kell.”
Az Érintettek tájékoztatásának módja: a munkaszerződés aláírásakor külön tájékoztató részeként átadott, Adatkezelési Tájékoztató, amelyet a Munkavállaló elolvasás, értelmezés és megértés után aláírásával tudomásul vesz.

Az Adatkezelés ideje:

 1. amennyiben az Adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése:
 • ameddig a szerződés teljesítéséhez szükséges;
 • a szerződés megszűnése után: esetleges jogi igények érvényesítése céljából további 3 (három) évig a Munka Törvénykönyve 286. §-a szerint (ilyen esetben az Adatkezelésre az Adatkezelő jogos gazdasági érdeke alapján kerül sor a szükséges mértékig);

(b) amennyiben az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése: mindaddig, amíg a vonatkozó Munkavállaló munkaviszonyára tekintettel a jogszabály alapján kötelező, kivéve azokat az adatokat, amelyek nem törölhetők az Érintettek jogainak gyakorlása érdekében a Levéltári Törvény 3.§ j) pontja és 4.§-a szerint;

(c) amennyiben az Adatkezelés jogalapja a Munkáltató jogos gazdasági érdekének érvényesítése: mindaddig, ameddig az Adatkezelés a Munkáltató jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha (i) az ilyen érdekkel szemben az Érintett Személyes Adatok védelméhez kapcsolódó alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek; vagy (ii) a Munkavállaló az Adatkezelés ellen tiltakozik, és a Munkáltató nem tudja igazolni, hogy jogos gazdasági érdeke a Munkavállaló érdekeivel szemben elsőbbséget élvez.

(d) Belépőkártya esetén az érkezési és távozási időpontok 6 (hat) hónap után törlődnek, illetőleg a munkaviszony megszűnésével a kártyával kapcsolatosan kezelt összes személyes adat törlésre kerül.

 

 • Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén rögzítjük az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van, az alábbi indokok miatt:

Amennyiben Ön tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ebben az esetben a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka: a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használatával összefüggésben hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg Társaságunkat, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve) a hatóságnak átadjuk.

 • Rendezvényeken készített fénykép- és videofelvételek

A SPIRIT AUTO Kft. által szervezett egyes rendezvényeken fénykép- és videofelvételeket készít. A rendezvényeken készített fénykép- és videó felvételeket a Társaság megőrzi, és nyomtatott kiadványokban és/vagy a Társaság online felületein, illetőleg közösségi oldalakon közzéteszi.

Az adatkezelés célja: a Társaság ismertségének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben a rendezvényeken fénykép- és videó felvételek készítése és felhasználása. 

Kezelt személyes adatok köre: az érintett képmása és hangja.

A személyes adatok megőrzésének ideje: az érintett tiltakozásáig.

 • Külső beszállítók (vállalkozók), kereskedelmi partnerek Személyes Adatai

Jogalap:

(a) Az Adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) (f));

(b) Az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) (b));

(c) Az Érintett hozzájárulását adta Személyes Adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) (a)).

A kezelt Személyes Adatok köre és az Adatkezelések célja
Személyes adatok köre
Adatkezelés célja
Név, cím, adóazonosító, képviseletre jogosult személy neve (jogi személy esetén), e-mail címe
A kapcsolattartáshoz szükséges információk (jogos érdek, magánszeméllyel kötött szerződés esetén a szerződés teljesítése)
Ruhaméret (promóciós ajándékok átadása esetén)
Egyedi eszközök gyártásához igények felmérése, szállítások megszervezése, karácsonyi ajándék kiküldés, tenderekre való meghívás, ajánlat kérés, motivációs programok ajándékainak átadása (hozzájárulás)

Az érintettek tájékoztatásának módja:

 • amennyiben az Adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul: a szerződésbe foglalt adatvédelmi rendelkezés útján,
 • amennyiben az Adatkezelés hozzájáruláson alapul: az ajándékok felajánlásakor aláírt átvételi elismervényhez mellékelt szöveg szerint.
  Az adatkezelés ideje:
 • amennyiben az Adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése:
  az adott szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig, vagy amennyiben az Érintett tiltakozik és nem igazolható, hogy az Adatkezelő jogos érdeke előnyt élvez az érintett érdekeivel szemben;
 • amennyiben az Adatkezelés jogalapja hozzájárulás:
  a hozzájárulás visszavonásáig.
 • Személyes adatok gyűjtése egyéb forrásból

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg, akkor az előbb felsorolt információkon kívül a következőkről tájékoztatjuk még az érintetteket.

 1. az érintett személyes adatok kategóriái
 2. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

 • Weboldal látogatási adatok (www.spiritauto.hu)

Személyes adatok az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében csak akkor kezelhetők, ha Ön azokat velünk önként közli – pl. információkéréshez, pályázati kiíráshoz vagy hírlevél küldéséhez szükséges regisztráció kapcsán -, és hozzájárul azok kezeléséhez. Ha Önt valamely általunk kínált szolgáltatás igénybevétele során a személyes adatai megadására kérjük, akkor kizárt az Ön személyes adatainak a hozzáférési naplózásból származó adatokkal való összevezetése az – egyébként is névtelen – IP-címen keresztül, személyes felhasználói profil létrehozása céljából.

Mivel adatainak az említett célokra történő felhasználásához adott hozzájárulása kiterjedhet azok továbbítására az Ön által kiválasztott Volkswagen partnerek (márkakereskedők és márkaszervizek), pénzügyi szolgáltatók (Porsche Bank Zrt., Porsche Versicherungs AG Magyarországi Fióktelepe) ill. közvélemény-kutató cégek felé piaci felmérések és ügyfélelégedettség-elemzések céljából, az Ön kérdéses adatai ezen intézményeknek továbbíthatók. Ezen kívül nem kerül sor harmadik személy - pl. címkatalógus kiadója vagy direkt marketinggel foglalkozó cég - részére történő továbbításra.

 • Marketinggel kapcsolatos adatkezelések

Az Érintettek marketing tevékenység során kezelt Személyes Adatai

Jogalap:

(a) Az Érintett hozzájárulását adta Személyes Adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) (a)). 16. életévét még be nem töltött kiskorúak személyes adatait a SPIRIT AUTO Kft. marketing tevékenysége során nem kezeli, és ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy 16. éven aluliak a marketing akciókban ne vehessenek részt. A SPIRIT AUTO Kft. által e körben, az érintett Adatkezelések jellegétől függően tett intézkedések:

(i) saját fejlesztésű platformok estén az akciókban való részvételhez regisztráció szükséges, ahol a résztvevőknek meg kell adniuk a születési dátumukat és ez alapján a rendszer kizárja a 16 éven aluli résztvevőket;

(ii) ha a promóció egy közösségi média platformon fut, mivel a résztvevők egyéni beállításai döntik el, hogy az Érintett életkora látható-e, és ez alapján a résztvevők nem szűrhetők, a játékszabályban feltüntetésre kerül, hogy az akció a 16. életévét betöltöttekre korlátozódik;

(iii) személyes kapcsolatfelvételen alapuló promóciók esetén a hostess biztosítja, hogy minden résztvevő 16. életévét betöltött személy legyen. (b) Az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) (f)).

 Ügyfél elégedettség mérése

1. Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-mail és papír alapú kérdőív útján, telefonon, személyesen adhatják meg véleményüket, értékelésüket az igénybe vett szolgáltatás, termék, Adatkezelő magatartása kapcsán.

2. Az ügyfél elégedettség mérése önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Kezelt adatok köre és célja:

Névazonosítás telefonszám kapcsolattartás mennyire volt elégedett a szolgáltatással, termékkel, magatartással? - válaszadáshoz és a szolgáltatások, termékek, Adatkezelő magatartásának minőségének javításához szükséges elégedetlenség oka válaszadáshoz és a szolgáltatások minőségének javításához szükséges egyéb közlendő válaszadáshoz és a szolgáltatások minőségének javításához szükséges munkaszám azonosítás szerviztanácsadó, értékesítő, egyéb munkatárs neve (ha az értelmezhető) azonosítás dátum-azonosítás aláírás (ha az értelmezhető) azonosítás érintett hangja (ha rögzített telefonon keresztül történt) azonosítás.

4. Az adatkezelés célja a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás.

5. Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által az érintett részére történő válaszadás biztosítását szolgálják.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon értékelheti az Adatkezelőt, az általa nyújtott szolgáltatásokat/termékeket/Adatkezelő magatartását.

b. Adatkezelő az értékeléseket az erre a célra rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben tárolja.

c. Adatkezelő a papír alapú kérdőíveket feldolgozza a minőség javítása céljával, és letárolja.

d. Amennyiben panasz merült fel, úgy Adatkezelő azt az érintett számára írásban megválaszolja.

e. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

7. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy ha az érintett előzetesen hozzájárult adatainak ügyfél elégedettség mérésre Adatkezelőtől különböző adatfeldolgozó által történő felhasználására, akkor az ügyfél elégedettséget mérő adatfeldolgozó az Adatkezelőtől különböző, a hozzájárulásban megnevezett szervezet lesz. Ilyen esetben az adatfeldolgozó e hozzájárulás alapján keresheti meg az érintettet.

8. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra is, hogy amennyiben az érintett adatait együttesen, közösen kezeli más adatkezelővel, amely adatkezelőt az érintett számára korábban meghatározott, és az együttes adatkezelés jogalapja meghatározott, úgy ez az adatkezelő is megkeresheti az érintettet ügyfél elégedettség mérésével.

9.Adatkezelő a véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az érintett nevével nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is felhasználja.

10.Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

11. A marketinggel kapcsolatos adatkezelést az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

 • Hírlevél küldése

1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

4. A kezelt adatok köre és célja: név-azonosítás (jogszabály szerint kötelező adat) e-mail cím hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat)

5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

 6. Hírlevél kiküldését az Adatkezelő végzi.

7. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

8. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.

9. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az [email protected] e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

10.Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: SPIRIT AUTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (7542 Kisbajom, Kossuth Lajos utca 110.)

11. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

12.Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

13.Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

14. A marketinggel kapcsolatos adatkezelést az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI A

ADATKEZELÉS CÉLJA

Vezeték és utónév; születési dátum; telefonszám; lakcím (város, utca, körzetszám); e-mail cím.

Hírlevél küldése, közvetlen marketing

IP cím (automatikus rögzítés), demográfiai adatok, böngészési előzmények (cookie-kon keresztül) A Honlapok látogatóinak demográfiai adatai (életkor, beszélt nyelv, ország, kor, stb.)

A Honlapok által nyújtott szolgáltatások javítása, magas szintű biztosítása (jogos érdek) Honlapok látogatóinak megismerése (jogos érdek)

 • Közösségi oldalakon történő jelenlét

1. Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.

2. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

4. Kezelt adatok köre és célja: érintett publikus neve azonosítás publikus fotója azonosítás publikus e-mail címe kapcsolattartás érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

5. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

6. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

7. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez.

8. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

9. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről.

10.Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

11.Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

12.Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 • Anonim adatok gyűjtése és feldolgozása

A honlapon a felhasználást elemző szoftvert alkalmazunk. Ezeknek az adatoknak a kiértékelésével értékes felismerések nyerhetők a felhasználók szükségleteiről. Ezek a felismerések hozzájárulnak a kínálat minőségének további javításához. Minden lehívásnál a következő adatok tárolására kerül sor:

 • a lekérő számítógép IP-címének anonimizált formája,
 • a lehívás ill. lekérés napja és órája,
 • a lehívott oldal és fájl neve,
 • hivatkozás arra az oldalra, ahonnan a kérdéses oldalt behívták,
 • a felhasználó által használt böngészőprogram a program verziószámával együtt
 • a felhasználó által használt operációs rendszer.

Ezek az információk statisztikai célból kiértékelésre kerülnek. Itt kizárólag olyan információkról van szó, melyekből nem lehet következtetni az Ön személyére. Ön egyedi felhasználóként anonim marad.

Az adatok gyűjtéséhez ún. sütik (cookie) is alkalmazásra kerülnek. A sütik olyan szöveges fájlok, melyek a honlap látogatójának számítógépén tárolódnak és így anonim alapon lehetővé teszik a látogató ismételt felismerését.

Erre a honlapra Piwik.org. (http://de.piwik.org/) sütiket telepítünk azért, hogy a honlap-hozzáféréseket pontosabban lehessen naplózni. Ezen kívül twyn group IT solutions & marketing services AG (http://www.twyn.com, http://www.yoondo.com) sütiket is alkalmazunk a reklámok optimális kezelésére. Az itt nyert adatok tárolása kizárólag anonim módon történik.

Süti-beállítások

Önnek bármikor lehetősége van deaktiválni a sütiket ezen a honlapon. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik deaktiválásával a honlap használhatósága korlátozottá válik.

Lehetősége van a "cookie-k" használatának beállítására, és ha szükséges, megakadályozhatja telepítésüket a böngésző konfigurálásával az alábbiak szerint:

Internet Explorer, itt találja (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Az Internet Explorerben válassza az Eszközök  gomb > Biztonság > Böngészési előzmények törlése lehetőséget. Jelölje be a Cookie-k és webhelyadatok jelölőnégyzetet, majd kattintson a Törlés gombra.

Firefox, itt találja (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn) Menü - Beállítások - Adatvédelem - válassza a "A Firefox Egyéni beállításokat használ az előzmények törléséhez" menüpontot - válassza kí a kívánt beállítást - megerősítés

Google Chrome, itt találja (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu) Menü - Beállítások - Speciális beállítások megjelenítése - Az „Adatvédelem” részben válassza a Tartalombeállítások lehetőséget - A „Cookie-k” résznél engedélyezze vagy tiltsa le a kívánt részt – megerősítés

Safari, itt találja (https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=hu_HU) Safari - Beállítások - Adatvédelem - a „Sütik és webhelyadatok” lehetőségnél végezze el a kíván beállításokat - megerősítés

A közösségi modulok beépítése

Honlapjainkon a Facebook közösségi bővítménye fut, mely a Like-gombbal használható. A nevezett bővítmény az Amerikai Egyesült Államok-beli Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA) terméke. Ha ilyen közösségi modult tartalmazó honlapunkra látogat, nem teremt közvetlen kapcsolatot ezzel a céggel. Erre csak az Ön kifejezett jóváhagyása esetében kerül sor, ha Ön a megfelelő gombra kattint.

SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI A

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő Közösségi Oldalait lájkolók, követők, kommentelők minden, általuk publikussá tett profil adata (pl. név, e-mail cím, fénykép, kommentek, értékelések, stb.)

Kapcsolatfelvétel biztosítása, kapcsolattartás, rendezvényeken, játékokban, promóciókon, sorsolásokon való részvétel, nyertesek értesítése

IP cím (automatikus rögzítés), demográfiai adatok, böngészési előzmények (cookie-kon keresztül) A Honlapok látogatóinak demográfiai adatai (életkor, beszélt nyelv, ország, kor, stb.)

A Honlapok által nyújtott szolgáltatások javítása, magas szintű biztosítása (jogos érdek) Honlapok látogatóinak megismerése (jogos érdek)

Az Adatkezelés ideje:

(a) Hírlevél, közvetlen marketing esetén: a hozzájárulás visszavonásáig;

(b) Rendezvények és nyereményjátékok esetén: ameddig a rendezvény stb. lebonyolításához szükséges, sorsolások esetében a nyertes kihirdetéséig.

(c) Közösségi Oldalak által működtetett Bővítmények alkalmazása, valamint a  Közösségi Oldalakon tett felhasználói kommentek esetén: az adatok visszavonásig kezelhetők (törlési kérelem, vagy az Érintett az oldalt már nem követi, hozzászólását törli);

(d) Sütik alkalmazása esetén: a sütik által hordozott adatok mindaddig kezelhetők, amíg az Érintett böngészési beállításai között le nem tiltja a sütik használatát, de legkésőbb addig, amíg az Adatkezelés szükséges a Honlap műszaki üzemeltetéséhez.

 

 1. Kamerarendszer

1. Az Adatkezelő által üzemeltetett fióktelepek területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel. A kamerák elhelyezését és látószögét bemutató alaprajz az ügyfélszolgálatokon található, a kameraszabályzat mellékleteként, valamint valamennyi munkavállaló tájékoztatása mellékleteként.

 2. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint az ügyfélszolgálatokon elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

4. A kezelt adatok köre és célja: képmás azonosítás, egyéb személyes adatok azonosítása.

5. Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, a területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.

6. A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő 7400 Kaposvár, Árpád utca 37-39. szám alatti és 8900 Zalaegerszeg, Bozsóki utca 1/D. szám alatti fióktelepén található szerverszoba.

7. A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő, a Kameraszabályzat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat mellékletének tekintendő és elérhető az ügyfélszolgálaton.

8. Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelés ideje (összhangban a Személy és Vagyonvédelmi törvény 31. § (2) szakaszával, a 30 (harminc) munkanap, kivéve, ha a Személyes Adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként használják fel a Személy és Vagyonvédelmi Törvény 31. § (5) pontjával összhangban.

SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI

ADATKEZELÉS CÉLJA

Video felvételen rögzített képmás

A személy- és vagyonbiztonság, valamint közegészség és közbiztonság megőrzése (jogos érdek)

 

 1. Az adatkezelés elvei és módja

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a fenti pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.  

Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Abban az esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az Érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Szabályzatban írtak szerint tájékoztatást nyújt az Érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Szabályzatban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat csak a jelen Szabályzatban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes Adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes Adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes Adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Ha az Adatkezelés hozzájáruláson alapul, a 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes Adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelő köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. Az Adatkezelő által e körben, az érintett Adatkezelések jellegétől függően tett intézkedéseket az Egyedi Adatkezelési Szabályzatok tartalmazzák.

Az Adatkezelő felhasználhatja az adatok statisztikailag összesített formáját, amely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, így ez nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes Adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes Adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Személyes adatok továbbítása
Az Adatkezelő hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az Érintett ehhez szükséges Személyes Adatait. Személyes Adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes Adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes Adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

Amennyiben az Adatkezelő a Személyes Adatokat részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes Adatokat részben vagy egészben e harmadik személy számára az Érintett külön hozzájárulásának kikérése nélkül, azonban az Érintettek megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás az Érintettet nem hozhatja a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít az Érintettek számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Érintett adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.
Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

A személyes adatokhoz hozzáférők

Az Adatkezelő biztosítja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá Személyes Adatokhoz. A hozzáférések korlátozása úgy történik, hogy az Adatkezelő minden alkalmazottja csak azokhoz a mappákhoz kaphat hozzáférési jogosultságot, amely a munkaköre betöltéséhez szükséges.

Jogosulatlan hozzáférés esetén belső az Adatkezelő belső vizsgálatot folytat le, melyért az ügyvezető a felelős, és megfelelő szankciókat alkalmaz, valamint az ügy súlyossága alapján büntető feljelentés is megfontolásra kerül. Amennyiben az illetéktelen hozzáférés Adatvédelmi Incidensnek minősül, az Adatkezelő az alábbi pontban meghatározottak szerint jár el.

Az alábbi típusú Személyes Adatokhoz az alábbi személyek férhetnek hozzá:

SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI, ADATKEZELÉS CÉLJA


Munkavállalással kapcsolatos személyes adatok (álláshirdetésekre jelentkezők, alkalmazottak)
ügyvezető, munkaügy

Promóciók, rendezvények résztvevőinek, közösségi oldalon aktív felhasználók személyes adatai
Marketing részleg munkatársai

Kamerafelvételek
ügyvezető

GPS által rögzített adatok
ügyvezető

Honlap látogatóinak személyes adatai
IT részleg munkatársai, szerver adminisztrátorok

Vállalkozási szerződések
Azon munkavállalók, akik a szerződés létrehozásáért és végrehajtásáért felelősek

Személyes adatok tárolása és biztonsága

Az alábbi Személyes Adatok kezelése papír alapon történik:
munkaszerződések, jelenléti ívek, munka-orvosi alkalmassági igazolások, előző munkahely kilépő papírjai, távozó munkatársak kilépő papírjai
Az alábbi Személyes Adatok kezelése elektronikusan történik:
az összes többi, a fenti pontban nem említett személyes adat, többek között:

(a) alkalmazottak neve, születési neve, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám, állandó és ideiglenes lakcím, személyigazolvány szám, munka-orvosi vizsgálat eredménye;
(b) közösségi média és digitális kampányok adatai; ruhaméretek

A fenti esetekben a Személyes Adatok a következő módokon kerülnek tárolásra:

Papír alapú dokumentumok
A Személyes Adatok zárt szobában, zárt szekrényekben, illetve páncélszekrényben kerülnek elhelyezésre.

Elektronikus dokumentumok A Személyes Adatokat az Adatkezelő belső szervereken és külső helyszíneken helyezi el, melyekhez a hozzáférés korlátozott biztonsági beállítások és egyéni mappahozzáférési jogosultságok alkalmazásával.

Adatvédelmi incidens kezelése

A SPIRIT AUTO Kft. biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

Adatvédelmi hatásvizsgálat
Az Adatkezelőnek nem kötelező adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatnia, az alábbi okokból:

(a) A GDPR rendelkezései szerint adatvédelmi hatásvizsgálatot olyan esetekben kell lefolytatni, ha az adatkezelés valamely típusa valószínűleg magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. A W29-es munkacsoport („W29”) 43-as állásfoglalása tartalmazza azon feltételek listáját, melynek fennállása esetén az adatkezelés valószínűsíthetőleg magas kockázatot jelent. E feltételek közé tartozik a módszeres megfigyelés, vagyis az érintettek megfigyelése, nyomon követése vagy ellenőrzése céljából végzett adatkezelés, amely azért tartozik a figyelembe veendő szempontok közé, mert a személyes adatok gyűjtése olyan körülmények között folyhat, ahol előfordulhat, hogy az érintettek nem tudják, ki gyűjti, és hogyan használja fel adataikat. Ide a sorolja még a W29 a kiszolgáltatott helyzetben lévő érintettek, különösen a munkavállalók adatainak kezelését.

(b) A WP29 szerint minél több feltétel teljesül az adatkezelés során, annál valószínűbb, hogy az adatkezelés magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Ha egy adatkezelésre nézve kevesebb, mint két feltétel teljesül, a kockázatok alacsony szintje miatt hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges.

(c) Mivel az Adatkezelő a kamerák használatával kapcsolatos minden kérdésről megfelelően tájékoztat minden érintettet, illetőleg a kamarák használatának célja nem a munkavállalók, mint kiszolgáltatott érintettek megfigyelése, ezért esetében az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésével kapcsolatos követelmény nem érvényesül. Az Adatkezelő, mint gépjármű kereskedő és javító cég, egyebekben  nem folytat olyan adatkezelést és nem alkalmaz olyan technológiát, amely az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve lényeges kockázatot jelentene.

A személyes adatok törlése

Adatkezelő a Személyes Adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül eltávolítja,
(a) ha az Érintett azok törlését kéri, vagy amennyiben az Adatkezelés jogalapja hozzájárulás, hozzájárulását visszavonja;

(b) ha az adatkezelés jogszabály által megengedett időtartama lejárt; vagy

(c) ha az Adatkezelés célja megvalósult.

Az eltávolítandó elektronikus adatok a szerverről való törléssel kerülnek eltávolításra.
Az eltávolítandó papír-alapú adatok papírmegsemmisítők útján fizikai megsemmisítésre kerülnek.

Az érintett jogai, érvényesítésük módja

Az Érintettek az alábbi jogaikat az Adatkezelőt a fent feltüntetett elérhetőségein emailben vagy tértivevényes ajánlott postai levélben írásban gyakorolhatják.

A levélben küldött megkeresést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt az Érintettet más módon is beazonosítsa. Az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a megkereséseket és döntéseket hoz velük kapcsolatban, melyeket írásban juttat el az Érintettekhez.

Jog a tájékoztatáshoz

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Érintett Személyes Adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes Adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes Adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érintett adatait.

Jog a helyesbítéshez

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos Személyes Adatok kiegészítését.

Személyes Adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

Jog a Személyes Adatok törléséhez (feledéshez való jog)

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy

(ii) ha a Személyes Adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

(iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes Adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

Jog az Adatkezelés korlátozásához

Az Érintett kérheti, hogy Személyes Adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt Személyes Adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes Adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általuk kezelt Személyes Adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes Adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Érintett kérheti, hogy Személyes Adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes Adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes Adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat Személyes Adatainak kezelése ellen

(i) ha a Személyes Adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

(ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

(iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes Adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes Adatok korábban továbbításra kerültek.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, melynek elérhetőségei a következők: Levelezési cím 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon +36 1 391 1400 Telefax +36 1 391 1410 E-mail [email protected] Honlap www.naih.hu
Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. 
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Az adatvédelmi szabályzat módosítása
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
Az Érintett a módosított Szabályzat megismerésével elfogadja a Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

2022. június 30.

 

                                                                            SPIRIT AUTO Kft. 

 

Jogforrások :

 

Igénybevett Adatfeldolgozók

VW magazin kiküldése ügyfeleknek/partnereknek
HAMU és GYÉMÁNT Kft.
1016 Budapest, Lisznyai utca 38.

eDM-ek küldése, Call Center üzemeltetése
Porsche Hungaria Kft.
1139 Budapest, Fáy u. 27.

céges névjegykártyák és dekorációs anyagok készítése
Vörös Design Kft.
7400 Kaposvár, Kenyérgyár u. 1.

Marketing és reklámtevékenység
BBCOM Hungary Kft.
8698 Pamuk, Rákóczi F. u. 77.

Marketing és reklámtevékenység
HBGW 2014 Kft.
7400 Kaposvár, Fő utca 31.

Marketing és reklámtevékenység
IMS Média Kft.
7400 Kaposvár, Déryné utca 24.

Bejelentkezés a hírlevélhez

Hírlevelünkkel rendszeresen információkat kap autókereskedésünkről és exkluzív ajánlatainkról.

A megadott adatok hibásak. Próbálkozzon újra.

Kérjük, válasszon megszólítást!

Sajnos a hírlevél regisztrációval kapcsolatosan probléma merült fel. Kérjük, próbálkozzon újra később.

checkbox_default

Köszönjük!

Sikeresen feliratkozott hírlevelünkre.

Küldünk Önnek egy levelet, amely tartalmaz egy megerősítő hivatkozást, melyet el kell fogadnia a regisztráció véglegesítéséhez.